Các khóa học có sẵn

https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2019/12/abeo-academy5-02.png

Các khóa đào tạo của SAP Classroom là một trải nghiệm học tập kèm nhiều bài thực hành với một chuyên gia về chủ đề để hướng dẫn bạn qua từng bài tập và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Tìm lớp học phù hợp với nhu cầu của bạn và mua trực tuyến.

Đào tạo trong lớp học có thể là đào tạo lĩnh vực giải pháp theo chủ đề duy nhất kéo dài từ 1 đến 5 ngày hoặc đào tạo Học viện (gói đào tạo) cho phép sinh viên đạt được kiến thức chuyên môn trong một lĩnh vực giải pháp SAP hoặc chuẩn bị cho kỳ thi cấp chứng chỉ trong 20 ngày.

Đăng ký cho 1-2 người?

Yêu cầu chúng tôi lên lịch đào tạo về những gì phù hợp với bạn? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xem xét yêu cầu của bạn.

Đăng ký cho từ 3 người trở lên?

Sáng kiến 3 to RUN của chúng tôi cho phép bạn lên lịch khóa đào tạo trong lớp học đã chọn của chúng tôi hoặc Lớp học trực tuyến có giảng viên (VLC) vào một ngày phù hợp với bạn. Bạn cần ít nhất ba người tham gia đã được xác nhận để đăng ký và Abeo sẽ thêm nó vào lịch trình của bạn.

Các khóa đào tạo SAP S/4HANA nổi bật

ILT: Lớp học tại chỗ có giáo viên hướng dẫn            VLC: Lớp học trực tuyến có GV hướng dẫn

SAP S/4HANA – Financial Accounting

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
S4F00 Overview of Finance in SAP S/4HANA 2 730 ILT/VLC
S4F10 Business Processes in Financial Accounting in SAP S/4HANA 5 1825 ILT/VLC
S4F03 Conversion of Accounting to SAP S/4HANA 2 730 ILT/VLC
S4F04 SAP Central Finance in SAP S/4HANA 5 1825 VLC
TOTAL 5110

SAP S/4HANA – Management Accounting

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
S4F20 Business Process in Management Accounting in SAP S/4HANA 5 1825 ILT/VLC
S4F22 Cost Center and Internal Order Accounting in SAP S/4HANA 5 1825 VLC
TOTAL 3650

SAP S/4HANA – SAP Cash Management

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
S4F40 Business Processes in SAP Cash Management in SAP S/4HANA 2 730 ILT/VLC
S4F41 Implementing SAP Cash Management in SAP S/4HANA 5 1825 ILT/VLC
Total 2555

Treasury and Risk Management in SAP S/4 HANA

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
S4F50 Processes in Treasury and Risk Management in SAP S/4HANA 5 1825 ILT/VLC
Total 1825

SAP S/4HANA Implementation Tools and Methodology

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
S4H01 SAP Business Suite to SAP S/4HANA Delta 2 730 ILT/VLC
TOTAL 730

SAP S/4HANA Procurement

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
S4500 Business Processes in SAP S/4HANA Sourcing & Procurement
5 1825 ILT/VLC
S4525 Consumption-Based Planning and Forecasting in SAP S/4HANA
2 730 ILT/VLC
Total 2555

SAP S/4HANA Sales

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
S4600 Business Processes in SAP S/4HANA Sales 5 1825 ILT/VLC
S4605 Sales Processes in SAP S/4HANA Sales 5 1825 ILT/VLC
Total 3650

SAP S/4HANA Manufacturing

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
S4200 Business Processes in SAP S/4HANA Manufacturing 5 1825 ILT/VLC
S4210 Basic Data for Manufacturing and Product Management 5 1825 ILT/VLC
Total 3650

SAP S/4HANA Quality Management

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
S4140 SAP S/4HANA Quality Mgmt. Processes 5 1825 ILT/VLC
S4141 Quality Planning and Inspection in SAP S/4HANA 5 1825 ILT/VLC
Total 3650

ABAP Programming with SAP NetWeaver

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
TAW10 ABAP Workbench Fundamentals 10 3650 ILT/VLC
TAW12 ABAP Workbench Concepts 10 3650 ILT/VLC
Total 7300

SAP S/4HANA – Technical Implementation and Operations

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
SAPTEC Technology Fundamentals for SAP S/4HANA &SAP Bus. Suite 4 1460 ILT/VLC
ADM100 System Admin. I for SAP S/4HANA & SAP Bus.Suite 5 1825 ILT/VLC
ADM103 System Admin II for SAP S/4HANA & SAP Bus.Suite 4 1460 ILT/VLC
TAW12 ABAP Workbench Concepts 10 3650 ILT/VLC
Total 8395

SAP Extended Warehouse Management

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
EWM100 Processes in SAP EWM – Overview 5 1825 ILT/VLC
EWM110 SAP EWM – Basic Customizing 5 1825 ILT/VLC
Total 3650

SAP S/4HANA R&D/Engineering & Digital Assets (EAM)

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
S4H01 SAP Business Suite to SAP S/4HANA Delta 2 730 ILT/VLC
S4LG1 Innovative Logistics Processes in SAP S/4HANA Enterprise Management 3 1095 ILT/VLC
S4RD1 SAP S/4 HANA R&D Engineering – Functions and Innovations 1 365 VLC
S4EA1 SAP S/4HANA Asset Management 1 365 VLC
Total 2555

SAP S/4HANA Embeded Analytics

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
S4H400 S/4HANA Analytics: Overview 2 730 ILT/VLC
TOTAL 730

SAP S/4HANA Implementation with SAP Activate

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
S4H01 SAP Business Suite to SAP S/4HANA Delta 2 730 ILT/VLC
ACT100 SAP Activate Methodology 2 730 ILT/VLC
ACT200 Agile Project Delivery 2 730 ILT/VLC
TOTAL 2190

SAP BW to SAP BW/4HANA

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
BW310 BW – Enterprise Data Warehousing 5 1825 ILT/VLC
BW462 SAP BW/4HANA 5 1825 ILT/VLC
Total 3650

SAP Business Objects

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
BOW310 SAP BusinessObjects Web Intelligence: Report Design I 2 730 ILT/VLC
BOW320 SAP BusinessObjects Web Intelligence: Report Design II 2 730 ILT/VLC
Total 1460

SAP BW on SAP HANA

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
BW310 BW – Enterprise Data Warehousing 5 1825 ILT/VLC
BW462 SAP BW/4HANA 5 1825 ILT/VLC
Total 3650

SAP Business Intelligence (BI) Platform

Course Code Description Duration (days) Course fee (USD) Mode of training
BOE310 SAP BusinessObjects Business IntelligencePlatform: Administration & Security 2 730 ILT/VLC
BOE320 Administering Servers (Windows) 3 1095 ILT/VLC
1825

SAP Business Intelligence (BI) Reporting

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
BOAN10 SAP BusinessObjects Analysis, Edition for MS Office 2 730 ILT/VLC
BOC310 SAP BusinessObjects Analysis, Edition for MS Office 2 730 ILT/VLC
Total 1460

SAP HANA – Development (SAP HANA 2.0)

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
HA100 SAP HANA – Introduction 2 730 VLC
HA450 Application Development for SAP HANA 3 1395 ILT/VLC
TOTAL 2125

SAP HANA – Data Provisioning (SAP HANA 2.0)

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
HA100 SAP HANA – Introduction 2 730 ILT/VLC
TOTAL 730

SAP HANA – Modeling (SAP HANA 2.0)

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
HA100 SAP HANA – Introduction 2 730 ILT/VLC
HA300 SAP HANA – Implementation and Modeling 5 1825 ILT/VLC
HA301 SAP HANA 2.0 SPS02 Advanced Modeling 3 1095 ILT/VLC
TOTAL 3650

SAP HANA- Development (SAP HANA 2.0)

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
HA100 SAP HANA – Introduction 2 730 ITL/VLC
HA300 SAP HANA – Implementation and Modeling 5 1825 ILT/VLC
HA150 SQL and SQL Script Basics for SAP HANA 2 930 ILT/VLC
BC404 ABAP Programming in Eclipse 3 1095 ILT/VLC
HA400 ABAP Programming for SAP HANA 3 1395 ILT/VLC
HA450 SAP HANA 2.0 SPS04 – Application Development for SAP HANA 4 1860 ILT/VLC
TOTAL 5975

SAP Fiori Administration

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
UX100 SAP Fiori – Foundation 4 1460 ILT/VLC
UX200 SAP Fiori – System Administration 3 1095 ILT/VLC
TOTAL 2555

SAP Cloud Platform in Development

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
CLD100 Cloud for SAP 2 730 VLC
CP100 SAP Cloud Platform 5 2325 VLC
Total 3055

SAP Business One

Course Code Description Duration (days) Course Fee (USD) Mode of Training
TB1000 SAP Business One – Logistics 4 1460 ILT/VLC
TB1100 SAP Business One – Accounting 3 1095 ILT/VLC
TB1200 SAP Business One – Implementation & Support 3 1095 ILT/VLC
Total 3650
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
Tel: 028 2250 8876
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Indonesia
LIÊN LẠC
ABEOVề chúng tôi
Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
Malaysia
Việt Nam
Indonesia
India
Singapore