SAP Retail - Abeo

 

SAP S/4HANASAP IRT
Overview of Functions in SAP for Retail

SAP IRT cung cấp một cái nhìn tổng quan cấp cao về danh mục các giải pháp của SAP cho ngành Bán lẻ và mô tả các khái niệm cơ bản cũng như các quy trình kinh doanh bán lẻ điển hình trong SAP. Kiến thức nền tảng này là bắt buộc để bạn có đủ tự tin để hoàn thành các khóa học cấu hình tiếp theo.

 • Mục tiêu
 • Đối tượng
 • Điều kiện tiên quyết
 • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
 • Nội dung
 • Ghi chú
 • ĐĂNG KÝ

Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

 • Hiểu những khái niệm tổng quát về Danh mục Giải pháp cho ngành Bán lẻ của SAP
 • Mô tả và sử dụng các chức năng bán lẻ và quy trình kinh doanh điển hình trong hệ thống Bán lẻ SAP
Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
2 ngày
Quy trình & Nền tảng cơ bản
Tiếng Anh / Tiếng Việt
SAP S/4HANA
SAP Retail
 • Application Consultant
 • Data Consultant
 • Development Consultant
 • Industry/Business Analyst Consultant
 • Project Manager
 • Developer
 • Business Process Owner/Team Lead/Power User
 • Industry Specialist
 • Solution Architect
 • Business User
 • Super/Key/Power User
 • Essential
  Working knowledge of Microsoft office and Internet browsers
 • Recommended
  SAP01 SAP Overview
  Basic Retailing Knowledge
 • SAP ERP Central Component 6.0 Enhancement Package 7
 • Navigation
  • Log on to the SAP system
  • Name and use the elements on the SAPGUI screen
  • Use different personalization options
  • Use F1- and F4 Help menus
  • Customize the Local Layout
 • Introduction
  • Describe the SAP Retail Portfolio on a high level
  • Understand the strategic options of SAP Customer Activity Repository (SAP CAR) and SAP Fashion Management
  • Explain the meaning of S/4HANA and the deployment options for S/4HANA
  • Describe the processes covered in this course
 • Basic Concepts
  • Name the main organizational structures in SAP Retail
  • Distinguish between the site categories “distribution center” and “store”
  • Explain the use of merchandise category and article hierarchies
  • List the different article categories in SAP Retail
  • Understand how the article master is structured in SAP Retail
  • Describe the meaning of assortments and listing
  • Learn how inventory is managed in SAP Retail
  • Explain the valuation of articles and specify the various valuation procedures
  • Point out the features of sales price valuation
  • Explain the purchase price determination process in SAP Retail
  • Explain the differences between one-step and two-step calculations
  • Use the retail pricing function in SAP Retail
 • Requirements Planning from Vendor to Distribution Center
  • Describe the requirements planning process
  • Explain special requirements planning procedures
  • Trigger a planning run
  • Create a purchase order manually
  • Use Order Optimization functions
  • Create a contract release order
  • Maintain Order Confirmations
  • Create a goods receipt in the warehouse
  • Describe the procedure and process flow for invoice verification in SAP Retail
  • Name the options for manual correction
  • Perform invoice verification in the system
  • Display a condition contract and check the current business volume
  • Simulate / Perform a settlement run
 • Replenishment Planning for Stores
  • List the store connection options
  • Simulate a Point-of Sale (POS) sales transaction
  • Learn about SAP POS Data Management / SAP CAR’s POS DTA
  • Distinguish between Replenishment and Rapid Replenishment Planning
  • Make a distinction between the two inventory management types in replenishment planning
  • Explain the basic principles of the “Replenishment” and “Store Order” functions
  • Use the parameter overview and the replenishment monitor for replenishment planning
  • Explain the necessary and optional steps of the goods issue process at a DC
  • Name the documents generated during the goods issue process
  • Describe the SAP In-Store Merchandise and Inventory Management (SAP In-Store MIM) solution and its functions
  • Name the capabilities and benefits of SAP In-Store MIM and Fiori for Retail In-Store Merchandising
  • Post a store goods receipt using SAP In-Store MIM
  • Explain the structure of an SD sales order
  • Create and process sales orders for stock reduction and direct customer delivery
  • Perform a store physical inventory
 • Retail Promotion with Merchandise Distribution
  • Plan a promotion in SAP Retail and trigger the follow-on functions
  • Name the most important functions of the allocation table
  • Explain the advantages of merchandise distribution by means of cross-docking
  • Between goods receipt and goods issue in the DC, use the merchandise distribution monitor to perform the most important steps in merchandise distribution
  • Post goods receipt in the store
  • Describe the special features of a collective purchase order
 • This course does not cover Customizing settings. These are discussed in the next-level courses (IRT3xx).

  CLASSIC ERP, SAP S/4HANAS4IRD
  Retail Functional Delta

  S4IRD là khóa học giới thiệu chức năng mới và thay đổi trong SAP S/4HANA cho quản lý hàng hóa bán lẻ, so với hệ thống SAP ERP Retail 6.0 EhP7. Khóa học 2 ngày sẽ tập trung vào nội dung trình bày và không có bài tập kèm theo.

  • Mục tiêu
  • Đối tượng
  • Điều kiện tiên quyết
  • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
  • Nội dung
  • Ghi chú
  • ĐĂNG KÝ

  Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Mô tả các chức năng bán lẻ chính và quy trình kinh doanh, bao gồm các bước Tùy chỉnh liên quan, trong hệ thống quản lý hàng hóa bán lẻ của SAP S/4HANA, khác với hệ thống SAP Retail ERP 6.0 EhP7
  Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
  2 ngày
  Chi tiết, Cấu hình và Giao dịch
  English
  SAP S/4HANA
  SAP Retail
  • Data Manager
  • Project Manager
  • Application Consultant
  • Development Consultant
  • Data Consultant
  • Industry/Business Analyst Consultant
  • Super/Key/Power User
  • Business Process Owner/Team Lead/Power User
  • Developer
  • Industry Specialist
  • Solution Architect
  • Essential
   Profound knowledge of SAP ERP Retail 6.0 EhP7
  • Recommended
   SAPIRT, IRT310, IRT320, IRT330
  • SAP S/4HANA 1809 FPS00
  • Introduction
   • Overview
   • SAP Fiori
  • Basic Concept
   • Business Partner and Site
   • Article/Product Master Data
   • Material Ledger – Valuation in SAP Retail
  • Cross Applications
   • Transportation Chain
   • The Season Concept
   • Seasonal Procurement
   • Value-Added Services and Application Variants
  • Store Operations
   • Retail Store Operations
  • This course only provides presentation and demos (no exercises)
  • Please be aware that the training materials are available in English only

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   Singapore
   Việt Nam
   Malaysia
   Indonesia
   Indonesia
   India
   LIÊN LẠC
   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   https://mluphzpxd2lk.i.optimole.com/kuh2jJY-s9l-nujc/w:auto/h:auto/q:auto/https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-ABEO-VERTICAL.svg
   Malaysia
   Việt Nam
   Indonesia
   India
   Singapore