SAP ABAP - Abeo

ABAP là một ngôn ngữ lập trình phát triển các ứng dụng SAP.

Đào tạo SAP ABAP (Lập trình ứng dụng doanh nghiệp nâng cao)

ABAP là viết tắt của Lập trình ứng dụng doanh nghiệp nâng cao / ngôn ngữ thế hệ thứ 4. ABAP là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển các ứng dụng cho hệ thống SAP R/3. SAP sẽ chạy các ứng dụng được viết bằng ABAP/4.

 

SAP ABAP Certification

The certification proves that the candidate has the fundamental knowledge, the pre-requisite understanding of Advanced Business Application Programming and he also able to apply these skills in a practical manner under the supervision of a project lead.

SAP NETWEAVER 7.5TAW10
ABAP Workbench Fundamentals

 • Mục tiêu
 • Đối tượng
 • Điều kiện tiên quyết
 • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
 • Nội dung
 • Ghi chú
 • ĐĂNG KÝ

Khóa học này sẽ giúp cho bạn:

 • Hiểu các nguyên tắc cơ bản của SAP NetWeaver AS
 • Làm việc với các công cụ ABAP Workbench
 • Viết chương trình ABAP đơn giản
 • Hiểu từ điển ABAP
Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
10 ngày
Đào tạo tư vấn viên
Tiếng Anh / Tiếng Việt
ABAP Core, ABAP Dialog Programming
SAP NETWEAVER 7.5
 • Developer
 • Development consultant

Essential

 • Programming experience in another programming language
 • ECC6.0 EHP8 SP00/NW 7.5 SP01
 • SAP NetWeaver Application Server fundamentals:
  • SAP Systems and SAP Applications Portfolio
  • SAPGUI and navigation in AS ABAP systems
  • System Core
  • Communication and integration technologies
 • ABAP Workbench Foundations:
  • ABAP program processing
  • ABAP Workbench tools
  • ABAP language basics, Open SQL
  • Modularization techniques
  • Complex data objects, structures and internal tables
  • Data modeling and data retrieval
  • Classic ABAP reports
  • Program analysis tools
  • Program calls and memory management
 • ABAP Dictionary:
  • Domains, data elements, structures
  • Transparent tables, pool tables and cluster tables
  • Input checks
  • Dictionary object dependencies
  • Changes in table structure
  • Views
  • Search helps
 • Classical UI programming:
  • Selection screens
  • Screens (dynpros)
 • Participants must work through TAW10 and also the e-learning TAW11e (or equivalent courses) prior to attending TAW12.
 • In order to be properly prepared for the certification exam after TAW12, participants need extra hours of self-study after completing all the essential and recommended classes.

  SAP NETWEAVER 7.5TAW12
  ABAP Workbench Concepts

  • Mục tiêu
  • Đối tượng
  • Điều kiện tiên quyết
  • Khóa học dựa trên phiên bản phần mềm
  • Nội dung
  • Ghi chú
  • ĐĂNG KÝ

  Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn:

  • Viết chương trình hướng đối tượng với ABAP
  • Hiểu các kỹ thuật trong cải tiến và sửa đổi
  • Tạo Dynpro Web đơn giản cho các ứng dụng ABAP
  Lớp học ảo trực tuyến, Lớp học trực tiếp tại chỗ
  10 ngày
  Đào tạo tư vấn viên
  Tiếng Anh / Tiếng Việt
  ABAP Core, ABAP Dialog Programming
  SAP NETWEAVER 7.5
  • Developer
  • Development consultant
  • Essential
   TAW10 ABAP Basics or relevant working experience in ABAP
  • ECC6.0 EHP8 SP00/NW 7.5 SP01
  • ABAP Objects:
   • Object-Oriented Programming
   • Fundamental Object-Oriented syntax
   • Inheritance and casting
   • Interfaces and casting
   • Events
   • Global Classes and Interfaces
   • Exception handling
   • ABAP Object-Oriented examples – ALV and BAdIs
   • Abstract classes, factory methods, singletons
  • Shared Objects and shared memory areas
  • Dynamic programming:
   • Generic data types
   • Field symbols and data references
   • Runtime Type Identification (RTTI)
   • Runtime Type Creation (RTTC)
  • Enhancements and modifications:
   • Adjustment of SAP Standard Software
   • Enhancing Dictionary elements
   • Customer Exits
   • Business Add Ins (BAdIs)
   • Modifications of the SAP standard applications
   • Implicit and Explicit Enhancements
  • Fundamentals of Web Dynpro for ABAP
   • Web Dynpro Components, Windows and Views
   • Web Dynpro Controllers
   • Web Dynpro Context
   • Web Dynpro User Interface
   • Controller and Context programming
  • Certification test to become an SAP Certified Development Associate – ABAP with SAP NetWeaver 7.5
  • Participants must work through TAW10 and also the e-learning TAW11e (or equivalent courses) prior to attending TAW12.
  • In order to be properly prepared for the certification exam after TAW12, participants need extra hours of self-study after completing all the essential and recommended classes.

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên 10 quốc gia ở Châu Á.
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   Singapore
   Việt Nam
   Malaysia
   Indonesia
   Indonesia
   India
   LIÊN LẠC
   ABEOVề chúng tôi
   Abeo International là nhà cung cấp hàng đầu về tư vấn kinh doanh và giải pháp doanh nghiệp (SAP ERP) trên khắp châu Á trên 10 quốc gia.
   VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔITìm văn phòng của chúng tôi?
   https://mluphzpxd2lk.i.optimole.com/kuh2jJY-s9l-nujc/w:auto/h:auto/q:auto/https://abeoinc.com/wp-content/uploads/2019/12/LOGO-ABEO-VERTICAL.svg
   Malaysia
   Việt Nam
   Indonesia
   India
   Singapore